# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
2
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
3
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
4
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C