به نام خدا

در این مرحله از ارزیابی شماره های تابستان 98 و پاییز 98 در فصلنامه ها و شماره های (بهار و تابستان 98) و (پاییزو زمستان 97) در دو فصلنامه ها براساس شاخص های زیر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن از طریق سامانه ارزیابی نشریات علمی به آدرس   http://eval.journals.iau.ir   اطلاع رسانی خواهد شد.

 

1- سهم مقالات مربوط به سردبیر در شماره های مورد ارزیابی نشریه به چه میزان است ؟

  مقاله مروری  (10)          بدون مقاله یا 1 مقاله  (8)          2 و 3 مقاله (6)                 4 مقاله و بیشتر (0)

 

2- سهم مقالات از دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول) در شماره های مورد ارزیابی نشریه به چه میزان است ؟

 کمتر از 30 درصد (10)       50-30 درصد (7)            70-50 درصد (6)               بالای 70 درصد (0)

 

3- وب سایت نشریه از نظر ساختاری و شکلی چگونه است ؟

 هدف وچشم انداز، درج اسامی هیات تحریریه، راهنمای نویسندگان، اصول اخلاقی، درج آرم دانشگاه آزاد اسلامی، سهولت دسترسی به متن pdf کامل مقالات (10)

 5 مورد (8)                                        3 تا 5 مورد (6)                                        کمتراز 3 مورد (0)

 

4- آیا نشریه دارای نرم افزار ارسال و دریافت الکترونیکی مقالات می باشد؟

 بله (10)                                              خیر (0)

 

5نشریه در کدام نمایه استنادی یا تخصصی معتبر بین المللی نمایه سازی می شود؟

 (10) Clarivate Analytics-Scopus           رتبه علمی وزارتین (7)                    سایر (4)                         هیچکدام (0)

  

6- نشریه دارای انتشار الکترونیکی به موقع است ؟

 هر 3شماره (بهار، تابستان و پاییز 97در فصلنامه ها)  و شمارگان(پاییز زمستان 96)، (بهار تابستان 97) و (پاییز زمستان 97)در دو فصلنامه ها (10)                    

2 شماره  (8)                                 1شماره (6)                                         هیچکدام (0)

 

7- مقاله های شماره های مورد ارزیابی از نظرساختاری چگونه است ؟

 تاریخ دریافت و پذیرش، مشخص بودن وابستگی سازمانی همه نویسندگان مقاله، پست الکترونیکی نویسنده مسئول، pdf استاندارد (به عنوان مثال در یک صفحه عنوان نشریه، دوره یا سال و شماره (فصل) نشریه و در صفحه بعدی خلاصه عنوان مقاله تا انتها تکرار شده است)(10)             3 مورد (8)             2 مورد (6)            کمتر از 2مورد (0)

 

 8-  آیا اطلاعات کامل هیات تحریریه در سامانه مجله درج شده است ؟

 نام ونام خانوادگی، رشته تحصیلی، رتبه علمی، پست الکترونیکی (10)                                                  3 مورد (8)                  2 مورد (6)                                                                                                                      کمتر از 2 مورد(0)   

9- آیا اطلاعات نشریه در سامانه نشریه ثبت شده است؟

اطلاعات تماس، آدرس پستی، آدرس ایمیل، شماره تماس و نمابر (10)                                              3 مورد (8)

2 مورد (6)                                                                                                                    کمتر از 2 مورد(0)

  

 10- نشریه در ارزیابی شهریور 98 دارای چه امتیازی بوده است ؟

   80  به بالا  (10)                        80-60 (8)                        60-50 (6)                           کمتر از 50 (0)