معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی درراستای رتبه بندی و ارتقای نشریات علمی این دانشگاه با استفاده از شاخص‌های زیر ارزیابی نشریات علمی را در شهریور1397 انجام خواهد داد.


در این مرحله، شماره های (پاییز1396) و (زمستان1396) در فصلنامه ها و شماره های (بهاروتابستان 1396) و (پاییزو زمستان 1396) در دو فصلنامه ها براساس شاخص های زیر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن از طریق سامانه ارزیابی نشریات علمی به آدرس   http://eval.journals.iau.ir   اطلاع رسانی خواهد شد.

 

1- سهم مقالات مربوط به سردبیر در شماره های مورد ارزیابی نشریه به چه میزان است ؟

 

 مقاله مروری  (10)          بدون مقاله یا 1 مقاله  (8)          2و3 مقاله (6)                 4 مقاله وبیشتر (0)

 

2- سهم مقالات مربوط به هیات تحریریه در شماره های مورد ارزیابی نشریه به چه میزان است ؟

 

بدون مقاله (10)       1و2 مقاله (8)            3 مقاله (6)               4 مقاله و بیشتر (0)

 

3- سهم مقالات از دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول) به چه میزان است ؟

 

کمتر از 30د رصد (10)                30تا 50درصد (7)             50تا 70درصد (5)                    بالای 70درصد (0)

 

4-وب سایت نشریه از نظر ساختاری وشکلی چگونه است ؟

 

هدف وچشم انداز ،درج اسامی هیات تحریریه ،راهنمای نویسندگان ،اصول اخلاقی ،درج آرم موسسه صاحب امتیاز ،سهولت دسترسی به متن pdf کامل مقالات (10)

 

5 مورد (8)                3تا 5 مورد (6)                        کمتراز 3 مورد (0)

 

5-آیا نشریه دارای انرم افزار ارسال ودریافت الکترونیکی مقالات می باشد؟

 

بله (10)                                              خیر (0)

 

6-نشریه در کدام نمایه استنادی یا تخصصی معتبر بین المللی نمایه سازی می شود؟

 (10) ISI-Scopus              رتبه علمی -پژوهشی (8)                 رتبه علمی _ترویجی (6)                  هیچکدام (0)

  

7-نشریه دارای انتشار الکترونیکی به موقع است ؟

 

هر 3شماره (پاییز - زمستان 96 وبهار 97در فصلنامه ها)  و شمارگان (بهار وتابستان 96) و (پاییز وزمستان 96) و (بهار تابستان 97) در دو فصلنامه ها (10)                    

2 شماره  (8)                1شماره (6)                       هیچکدام (0)

 

8- مقاله های شماره های مورد ارزیابی از نظرساختاری چگونه است ؟

 

تاریخ دریافت و پذیرش ، وابستگی سازمانی همه نویسندگان مقاله ،پست الکترونیکی نویسنده مسئول، pdf تک تک استاندارد (به عنوان مثال در یک صفحه عنوان نشریه ، دوره یا سال وشماره (فصل) نشریه و در صفحه بعدی خلاصه وعنوان مقاله تا انتها تکرار شده است ) (10)             3  مورد (8)             2 مورد (6)            کمتر از 2مورد (0)

 

 9- آیا اطلاعات کامل هیات تحریریه در سامانه مجله درج شده است ؟

 

نام ونام خانوادگی ، رشته تحصیلی ، رتبه علمی ،پست الکترونیکی (10)                  3 مورد (8)                  2 مورد (6)              کمتر از 2 مورد(0)      

 

10- نشریه در ارزیابی (اسفند 96) دارای چه امتیازی بوده است ؟

 

  80  به بالا  (10)        60 -80 (8)          60-50 (6)                 کمتر از 50 (0)