معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در راستای رتبه بندی و ارتقای نشریات علمی این دانشگاه با استفاده از شاخص‌های زیر ارزیابی نشریات علمی را در تیر و مرداد ماه 1396انجام خواهد داد.


در این مرحله، شماره های تابستان، پاییز و زمستان( 95) درفصلنامه ها و شماره های
پاییز و زمستان (94) - بهار و تابستان (95) - پاییز و زمستان (95) در دو فصلنامه ها
براساس شاخص های زیر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن در شهریور ماه جاری از طریق سامانه ارزیابی نشریات علمی به آدرس  به http://eval.journals.iau.ir   اطلاع رسانی خواهد شد.

1- سهم مقالات مربوط به سردبیر درشماره های مورد بررسی نشریه به چه تعداد است؟

 

 

 

دارای مقاله مروری (12)      تا2مقاله (10)      3و4مقاله (6)           5مقاله و بیشتر(0)

 

 

 

2- اصول ساختاری نشریه در شماره های بررسی شده چگونه است ؟

 

 

 

مشخصات کامل نویسنده مسئول، آدرس نویسندگان، چکیده و منابع دارد  (12)

 

  

 

سه مورداز موارد را دارد (10)    دو مورد از موارد را دارد (4)            هیچکدام را ندارد (0)

 

 

 

3- نشریه درکدام نمایه استنادی یا تخصصی معتبر نمایه سازی می شود؟

 

 

 

                        دارای رتبه علمی – پژوهشی  (10) Web of Science-Scopus (12)

 

دارای رتبه علمی – ترویجی (8)    نمایه در سایر پایگاههای معتبر تخصصی (3)            هیچکدام (0)

 

 

 

مقالات به صورت صحیح و استاندارد بر روی وب سایت نشریه قرار گرفته است ؟  pdf 4- متن

 

 

 

بلی (12)                        دربرخی از شماره ها (6)                           هیچکدام (0)

 

 

 

5- آیا نشریه دارای انتشار چاپی به موقع است؟

 

 

 

3شماره (10)                2شماره (7)               1شماره (5)                  هیچکدام (0)

 

 

 

6-  سهم مقالات چاپ شده از یک نویسنده مسئول در شماره های بررسی شده چه تعداد است ؟

 

 

 

1مقاله (12)              2-3مقاله (8)                 5-4مقاله (6)                  6مقاله (0) 

 

 

 

7- وب سایت نشریه از نظرساختار ومحتوا چگونه است؟

 

 

 

استاندارد و دارای اسامی هیات تحریریه، اصول اخلاقی، راهنمای نویسندگان، درج آرم موسسه

 

 

 

صاحب امتیاز درصفحه اول (20)                      استاندارد وسه مورد (15)

 

 

 

استاندارد ودو مورد ( 8)                                هیچکدام (0)

 

 

 

8- آیا تاریخ دریافت و پذیرش بر روی هر مقاله از شماره های مورد بررسی نشریه درج شده است؟

 

 

بلی (10)                                                                   خیر(0)