معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در راستای رتبه بندی و ارتقای نشریات علمی این دانشگاه با استفاده از شاخص‌های زیر ارزیابی نشریات علمی را در دی ماه 1396 انجام خواهد داد.


در این مرحله، شماره های بهار 1396 و تابستان 1396 درفصلنامه ها و شماره های پاییز و زمستان 1395 و بهار و تابستان 1396   در دو فصلنامه ها براساس شاخص های زیر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن در اسفندماه سال جاری از طریق سامانه ارزیابی نشریات علمی به آدرس   http://eval.journals.iau.ir   اطلاع رسانی خواهد شد.

 

1-سهم مقاله های چاپ شده از نویسندگان تکراری در شماره های مورد ارزیابی نشریه به چه میزان است؟

 

نویسنده تکراری ندارد (10)           2و3مقاله از یک نویسنده (8)           3و4 مقاله از یک نویسنده (6)      5 مقاله وبیشتر از یک نویسنده (0)

 

2-سهم مقالات مربوط به سردبیر در شماره های مورد ارزیابی نشریه به چه میزان است ؟

 

1 مقاله مروری(10)         بدون مقاله یا 1 مقاله (8)            2 و 3 مقاله (6)               4 مقاله و بیشتر (0)

 

3-آیا اطلاعات کامل هیات تحریریه در سامانه مجله درج شده است ؟

 

نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی، رتبه علمی، پست الکترونیکی (10)                          3 مورد (8)          2 مورد (6)                     هیچکدام (0)

 

4-آیا اطلاعات نشریه در سامانه مجله ثبت شده است ؟

 

اطلاعات تماس، آدرس وب سایت نشریه، آدرس پستی، آدرس ایمیل، شماره تماس و نمابر (10)

 

3 مورد (8)                2 مورد (6)                    هیچکدام (0)

 

5-آیا نشریه دارای انتشار چاپی به موقع می باشد؟

 

آخرین شماره چاپی پاییز 96 (بهارو تابستان  96)  (10)           - آخرین شماره چاپی تابستان 96 (پاییز وزمستان 95)  (8)        آخرین شماره چاپی بهار 96 (بهار وتابستان 95)  (6)

هیچکدام  (0)

 

6-مقاله های شماره های مورد ارزیابی از نظر ساختاری چگونه است ؟

 

تاریخ دریافت و پذیرش، پست الکترونیکی نویسنده مسئول،  pdf استاندارد (10)

 

3 مورد (8)                2 مورد (6)                       هیچکدام (0)   

 

7-آیا تناوب انتشار نشریه در شماره های مورد ارزیابی رعایت شده است ؟

 

هر 3شماره (10)                    2 شماره (8)                1شماره (6)                       هیچکدام (0)

 

8-وب سایت نشریه از نظرساختاری و شکلی چگونه است؟

 

-نرم افزار ارسال و دریافت الکتریکی مقالات، اهداف و چشم انداز، اسامی هیات تحریریه، راهنمای نویسندگان، اصول اخلاقی، درج آرم موسسه صاحب امتیاز (10)                5 مورد (8)              کمتر از 4 مورد (6)            هیچکدام (0)

 

 9-نشریه در ارزیابی شهریور 96 دارای چه امتیازی بوده است؟

 

80به بالا (10)                   60تا 80 (8)                  50تا60 (6)                 کمتر از 50 (0)

 

10-نشریه دارای رتبه علمی یا نمایه استنادی یا تخصصی معتبر است؟

 

   رتبه علمی _پژوهشی (8)       -رتبه علمی _ترویجی (6)      - (10) Scopus- ISI

 

هیچکدام (0)