• نمایه شدن مجله تنکابن
  • چهارمین ارزیابی
  • فهرست مجله های دارای اعتبار
  • نمایه شدن مجله رشت
  • نمایه شدن مجله شهرضا
  • اعلام وصول وزارت ارشاد
  • درج عبارت علمی - پژوهشی
  • سامانه یکپارچه نشریات
  • تعداد نشریات بر اساس گروه
  • برخی شاخص های مهم
فرم ها و دستورالعمل ها
 
گزارشات
 

 

# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1395
1
اراک
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
3
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
4
واحد بندر انزلی
5
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
6
سمنان
 
30
C
7
تنکابن
 
75
B
8
شهر مجلسی
 
75
B
9
تهران جنوب
 
85
A
10
رشت
 
87
A
11
علوم و تحقیقات تهران
 
20
C
12
شوشتر
 
77
B
13
یزد
14
لاهیجان
 
45
C
15
علوم و تحقیقات تهران
 
73
B
16
ورامین
 
71
B
17
علوم و تحقیقات تهران
 
5
C
18
علوم و تحقیقات تهران
 
58
C
19
اصفهان (خوراسگان)
 
71
B
20
تهران جنوب
 
88
A
21
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
22
نجف‌آباد
 
70
B
23
اهواز
 
78
B
24
قوچان
 
80
A
25
علوم و تحقیقات تهران
 
87
A
26
واحد الکترونیکی
 
35
C
27
علوم و تحقیقات تهران
 
63
C
28
علوم و تحقیقات تهران
 
30
C
29
تنکابن
 
87
A
30
تنکابن
 
87
A
31
چالوس
 
10
C
32
تهران جنوب
 
5
C
33
علوم و تحقیقات تهران
 
25
C
34
چالوس
 
0
C
35
تهران مرکزی
 
73
B
36
تهران مرکزی
 
30
C
37
علوم و تحقیقات تهران
 
5
C
38
اصفهان (خوراسگان)
 
75
B
39
کرمانشاه
 
81
A
40
علوم و تحقیقات تهران
 
40
C
41
تهران شمال
 
0
C
42
رشت
 
87
A
43
شهرضا
 
90
A+
44
مشهد
 
85
A
45
رشت
 
81
A
46
قائم‌شهر
 
60
C
47
ساوه
 
25
C
48
علوم و تحقیقات تهران
 
59
C
49
گرمسار
 
15
C
50
نجف‌آباد
 
83
A
51
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
52
ساری
 
68
B
53
واحد کازرون
54
علی آبادکتول
55
اهر
 
48
C
56
تنکابن
 
0
C
57
دامغان
 
75
B
58
تهران مرکزی
59
قزوین
 
71
B
60
اهواز
 
15
C
61
تهران مرکزی
 
15
C
62
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
63
واحدکرج
64
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
65
شهرکرد
 
91
A+
66
تهران جنوب
 
90
A+
67
فیروزکوه
 
61
C
68
تهران جنوب
 
30
C
69
تهران مرکزی
 
73
B
70
شیراز
 
97
A+
71
تهران مرکزی
 
73
B
72
تهران جنوب
 
40
C
73
نجف‌آباد
 
63
C
74
علوم دارویی
75
ساوه
 
0
C
76
شهر قدس
 
86
A
77
علوم و تحقیقات تهران
 
35
C
78
دامغان
 
75
B
79
قزوین
 
87
A
80
مرودشت
 
67
B
81
 
65
B
82
رشت
 
87
A
83
علوم دارویی
 
50
C
84
شیراز
85
علوم و تحقیقات تهران
 
77
B
86
مرودشت
 
40
C
87
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
88
بروجرد
 
87
A
89
خمینی شهر
 
45
C
90
اراک
 
100
A+
91
قزوین
 
45
C
92
شیراز
 
45
C
93
تاکستان
 
50
C
94
اراک
 
0
C
95
علوم و تحقیقات تهران
 
86
A
96
تهران جنوب
 
40
C
97
شهرضا
 
25
C
98
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
99
یزد
 
10
C
100
شهر مجلسی
 
90
A+
101
کرج
 
78
B
102
چالوس
 
0
C
103
ساوه
 
0
C
104
 
0
C
105
جیرفت
 
0
C
106
تهران مرکزی
 
98
A+
107
کرج
 
87
A
108
اصفهان (خوراسگان)
 
77
B
109
اصفهان (خوراسگان)
110
شیراز
 
38
C
111
قزوین
 
77
B
112
تهران شمال
 
0
C
113
شاهرود
114
واحد ارومیه
115
پژوهشگران جوان
 
77
B
116
بندرعباس
 
45
C
117
تهران شمال
 
0
C
118
تهران جنوب
 
87
A
119
یاسوج
 
71
B
120
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
15
C
121
تبریز
 
97
A+
122
کرج
 
77
B
123
اراک
 
20
C
124
اراک
 
45
C
125
خمینی شهر
 
50
C
126
علوم و تحقیقات تهران
 
30
C
127
تهران مرکزی
 
63
C
128
اهواز
 
87
A
129
نور
 
30
C
130
گرگان
 
87
A
131
بیرجند
 
0
C
132
ارسنجان
 
85
A
133
تبریز
 
91
A+
134
شهر قدس
 
73
B
135
لاهیجان
 
10
C
136
ملایر
 
87
A
137
اسلامشهر
 
50
C
138
تبریز
 
90
A+
139
مراغه
 
77
B
140
تهران شمال
 
0
C
141
رودهن
 
87
A
142
علوم و تحقیقات تهران
 
25
C
143
شوشتر
 
0
C
144
مرودشت
 
97
A+
145
خوی
 
15
C
146
تبریز
 
97
A+
147
 
0
C
148
چالوس
 
15
C
149
تهران مرکزی
 
15
C
150
قم
 
68
B
151
مشهد
 
60
C
152
میانه
 
90
A+
153
همدان
 
80
A
154
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
155
ابهر
 
15
C
156
رودهن
 
58
C
157
اصفهان (خوراسگان)
 
70
B
158
خوی
 
15
C
159
کرج
 
53
C
160
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
77
B
161
شاهرود
 
0
C
162
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
163
دهاقان
 
85
A
164
فیروزآباد
 
0
C
165
رودهن
 
85
A
166
تهران جنوب
 
40
C
167
بجنورد
 
68
B
168
بجنورد
 
61
C
169
تهران مرکزی
 
83
A
170
تهران جنوب
 
0
C
171
تاکستان
 
64
C
172
دهاقان
 
68
B
173
ساوه
 
65
B
174
کرج
 
60
C
175
کرج
 
35
C
176
سنندج
 
20
C
177
چالوس
 
0
C
178
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
179
علوم و تحقیقات تهران
 
55
C
180
گرمسار
 
30
C
181
ورامین
 
15
C
182
تاکستان
 
68
B
183
تهران شمال
 
45
C
184
آیت الله آملی
 
60
C
185
بابل
 
77
B
186
تهران شمال
 
85
A
187
جیرفت
 
0
C
188
تهران مرکزی
 
63
C
189
تهران شمال
 
30
C
190
مرودشت
 
85
A
191
ماهشهر
 
0
C
192
محلات
 
53
C
193
شوشتر
 
10
C
194
علوم و تحقیقات تهران
 
97
A+
195
پرند
 
80
A
196
دزفول
 
0
C
197
مرودشت
 
70
B
198
گرگان
 
63
C
199
 
0
C
200
مرودشت
 
40
C
201
بوشهر
 
63
C
202
اراک
 
68
B
203
تهران مرکزی
 
30
C
204
علوم و تحقیقات تهران
 
63
C
205
بروجرد
 
30
C
206
تهران مرکزی
 
20
C
207
شهرضا
 
85
A
208
بوشهر
 
30
C
209
رودهن
 
70
B
210
تاکستان
 
60
C
211
علوم و تحقیقات تهران
 
30
C
212
دزفول
 
30
C
213
دندانپزشکی
 
97
A+
214
لاهیجان
 
77
B
215
تهران مرکزی
 
15
C
216
خرم آباد
217
لاهیجان
 
77
B
218
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
219
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
220
آشتیان
 
0
C
221
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
222
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
223
تهران مرکزی
 
-20
C
224
لارستان
 
57
C
225
بروجرد
 
71
B
226
نجف‌آباد
 
73
B
227
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
228
مبارکه
 
67
B
229
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
230
تبریز
 
60
C
231
علوم و تحقیقات تهران
 
87
A
232
تهران شمال
 
10
C
233
آستارا
 
15
C
234
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
10
C
235
ورامین
 
10
C
236
تهران شمال
 
73
B
237
علوم و تحقیقات تهران
 
75
B
238
تهران شمال
 
10
C
239
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
240
اصفهان (خوراسگان)
 
77
B
241
کرج
 
30
C
242
جیرفت
 
77
B
243
جهرم
 
63
C
244
کرج
 
70
B
245
اراک
 
30
C
246
علوم و تحقیقات تهران
 
73
B
247
شاهرود
 
0
C
248
مرودشت
 
90
A+
249
گرمسار
 
60
C
250
رودهن
 
70
B
251
اهواز
 
70
B
252
گرمسار
 
10
C
253
تهران جنوب
 
68
B
254
تنکابن
 
73
B
255
کرج
 
0
C
256
نجف‌آباد
 
93
A+
257
مرودشت
 
77
B
258
اراک
 
30
C
259
تبریز
 
63
C
260
مشهد
 
60
C
261
فسا
 
0
C
262
سنندج
 
0
C
263
کرج
 
80
A
264
تهران شمال
 
30
C
265
دامغان
 
67
B
266
اهواز
 
77
B
267
گرمسار
 
0
C
268
لاهیجان
 
15
C
269
شهر قدس
 
15
C
270
لاهیجان
 
30
C
271
زاهدان
 
0
C
272
اسلامشهر
 
73
B
273
مرودشت
 
97
A+
274
اهواز
 
81
A
275
تبریز
 
63
C
276
زرند
 
30
C
277
قم
 
70
B
278
علوم و تحقیقات تهران
 
63
C
279
ملایر
 
0
C
280
ساری
 
30
C
281
کرج
 
0
C
282
بوشهر
 
97
A+
283
آشتیان
 
0
C
284
آزادشهر
 
0
C
285
شاهرود
 
20
C
286
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
287
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
41
C
288
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
289
همدان
 
80
A
290
زنجان
 
67
B
291
بوشهر
 
30
C
292
اراک
 
30
C
293
شوشتر
294
شوشتر
 
30
C
295
تهران پزشکی
 
93
A+
296
مشهد
297
بابل
 
53
C
298
مشهد
 
60
C
299
شبستر
 
15
C
300
ابهر
 
15
C
301
کرج
 
53
C
302
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
303
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
304
تهران جنوب
 
0
C
305
علوم و تحقیقات تهران
 
87
A
306
کرج
 
30
C
307
چالوس
 
0
C
308
چالوس
 
10
C
309
اهواز
 
20
C
310
شهر مجلسی
 
77
B
311
تهران مرکزی
 
30
C
312
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
313
تهران شمال
 
68
B
314
اهواز
 
77
B
315
گرگان
 
70
B
316
زنجان
 
75
B
317
شیراز
 
0
C
318
اهر
 
70
B
319
ملایر
 
75
B
320
مشهد
 
15
C
321
بناب
 
80
A
322
علوم و تحقیقات تهران
 
73
B
323
کرج
 
15
C
324
مشهد
 
0
C
325
ساری
 
63
C
326
اراک
 
30
C
327
اهر
 
10
C
328
شیراز
 
60
C
329
ورامین
 
15
C
330
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
25
C
331
تهران مرکزی
 
15
C
332
علوم و تحقیقات تهران
 
73
B
333
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
334
علوم و تحقیقات تهران
 
71
B
335
تبریز
 
87
A
336
قزوین
 
73
B
337
سنندج
 
5
C
338
علوم و تحقیقات تهران
 
53
C
339
تهران مرکزی
 
20
C
340
تهران جنوب
 
30
C
341
فیروزکوه
 
77
B
342
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
15
C
343
گچساران
344
جیرفت
 
71
B
345
شیراز
 
30
C
346
شوشتر
 
0
C
347
رشت
 
63
C
348
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
349
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
350
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
351
علوم و تحقیقات تهران
 
67
B
352
دهاقان
 
77
B
353
تبریز
 
61
C
354
تهران مرکزی
 
20
C
355
بابل
 
80
A
356
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
357
تهران شمال
 
0
C
358
تهران مرکزی
 
85
A
359
نجف‌آباد
 
61
C
360
آزادشهر
 
0
C
361
خلخال
 
83
A
362
قم
 
50
C
363
جیرفت
 
77
B
364
ابهر
 
15
C
365
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
67
B
366
علوم و تحقیقات تهران
 
87
A
367
تهران مرکزی
 
60
C
368
تنکابن
 
0
C
369
تهران غرب
 
10
C
370
شهرکرد
 
77
B
371
گرمسار
 
77
B
372
شوشتر
 
15
C
373
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
374
تهران جنوب
 
0
C
375
تاکستان
 
90
A+
376
تهران مرکزی
 
87
A
377
بوشهر
 
48
C
378
قشم
 
15
C
379
سمنان
 
53
C
380
مرودشت
 
77
B
381
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
382
مرودشت
 
77
B
383
یاسوج
 
0
C
384
تهران شمال
 
10
C
385
شاهرود
 
33
C
386
علوم و تحقیقات تهران
 
30
C
387
شهرکرد
 
50
C
388
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
10
C
389
گرمسار
 
50
C
390
گرمسار
 
0
C
391
سبزوار
 
50
C
392
رودهن
 
50
C
393
شوشتر
 
30
C
394
همدان
 
80
A
395
تهران مرکزی
 
20
C
396
علوم و تحقیقات تهران
 
67
B