# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
شوشتر
 
82
A
2
شوشتر
 
71
B
3
شوشتر
 
0
C
4
شوشتر
 
75
B
5
شوشتر
 
0
C
6
شوشتر
 
0
C
7
شوشتر
 
58
C
8
شوشتر
 
54
C