# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
شوشتر
 
82
A
 
86
A
2
شوشتر
 
71
B
 
68
B
3
شوشتر
 
0
C
 
0
C
4
شوشتر
 
75
B
 
75
B
5
شوشتر
 
0
C
 
70
B
6
شوشتر
 
0
C
 
0
C
7
شوشتر
 
58
C
 
76
B
8
شوشتر
 
54
C
 
72
B