# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
 
89
A
2
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
 
77
B
3
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
 
34
C
4
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
 
73
B
5
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
 
70
B
6
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
 
79
B
8
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
 
70
B