# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
بجنورد
 
50
C
2
بجنورد
 
79
B