# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
2
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B