# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
2
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B