# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
بجنورد
 
50
C
2
بجنورد
 
79
B