# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
2
شهرضا
 
0
C
 
0
C
3
شهرضا
 
93
A+
 
82
A