# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
2
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+