# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
شهرضا
 
93
A+
2
شهرضا
 
0
C
3
شهرضا
 
93
A+