# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اردبیل
انگلیسی 2588-4646
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A