# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
علوم دارویی
 
81
A
2
علوم دارویی
 
82
A