# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
0
C
2
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B