# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
89
A
2
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
3
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A