# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
دامغان
 
74
B
2
دامغان
 
92
A+
3
دامغان
 
67
B