# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
دامغان
 
74
B
2
دامغان
 
92
A+
3
دامغان
 
67
B