# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
دامغان
 
74
B
 
78
B
2
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
3
دامغان
 
67
B
 
86
A