# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
2
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
3
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
4
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
5
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
6
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
8
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
66
B
9
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
10
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
11
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
13
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C