# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
تهران جنوب
 
87
A
2
تهران جنوب
 
91
A+
3
تهران جنوب
 
20
C
4
تهران جنوب
 
93
A+
5
تهران جنوب
 
59
C
6
تهران جنوب
 
15
C
7
تهران جنوب
 
20
C
8
تهران جنوب
 
96
A+
9
تهران جنوب
 
24
C
10
تهران جنوب
 
0
C
11
تهران جنوب
 
91
A+
12
تهران جنوب
 
0
C
13
تهران جنوب
 
30
C
14
تهران جنوب
 
0
C