# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
2
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
3
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
4
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
5
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
6
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
7
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
8
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+