# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اهواز
 
40
C
 
60
C
2
اهواز
 
86
A
 
80
A
3
اهواز
 
81
A
 
82
A
4
اهواز
 
71
B
 
70
B
5
اهواز
 
77
B
 
80
A
6
اهواز
 
81
A
 
91
A+
7
اهواز
 
64
C
 
74
B
8
اهواز
 
96
A+
 
96
A+