# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
اهواز
 
40
C
2
اهواز
 
86
A
3
اهواز
 
81
A
4
اهواز
 
71
B
5
اهواز
 
77
B
6
اهواز
 
81
A
7
اهواز
 
64
C
8
اهواز
 
96
A+