# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
2
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
3
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+