# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
گرگان
 
96
A+
2
گرگان
 
80
A
3
گرگان
 
96
A+