# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
2
گرگان
 
80
A
 
84
A
3
گرگان
 
96
A+
 
94
A+