# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
یزد
 
34
C
 
76
B
2
یزد
 
0
C
 
0
C