# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
2
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C