# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
یزد
 
34
C
2
یزد
 
0
C