# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
فیروزکوه
 
60
C
2
فیروزکوه
 
86
A