# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
2
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A