# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
رودهن
 
86
A
 
74
B
2
رودهن
 
86
A
 
80
A
3
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
4
رودهن
 
63
C
 
70
B
5
رودهن
 
81
A
 
70
B
6
رودهن
 
83
A
 
76
B