# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
رودهن
 
86
A
2
رودهن
 
86
A
3
رودهن
 
93
A+
4
رودهن
 
63
C
5
رودهن
 
81
A
6
رودهن
 
83
A