# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
2
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
54
C
3
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
4
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
5
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
6
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B