# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
2
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
3
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
4
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
5
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C