# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
تاکستان
 
52
C
2
تاکستان
 
22
C
3
تاکستان
 
74
B
4
تاکستان
 
64
C
5
تاکستان
 
32
C