# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
ملایر
 
96
A+
2
ملایر
 
0
C
3
ملایر
 
79
B