# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
2
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
3
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
4
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
5
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
6
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
7
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
8
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
9
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
10
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
11
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
12
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
13
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
14
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
15
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
16
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
17
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+