# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
2
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
3
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
4
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
5
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
6
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
7
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
8
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
9
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
10
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
11
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
12
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
13
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
14
قوچان
 
93
A+
 
88
A
15
قوچان
 
93
A+
 
88
A
16
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
17
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
18
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
19
رشت
 
91
A+
 
96
A+
20
رشت
 
91
A+
 
96
A+
21
رشت
 
91
A+
 
96
A+
22
رشت
 
91
A+
 
96
A+
23
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
24
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
25
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
26
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
27
مشهد
 
84
A
 
88
A
28
مشهد
 
84
A
 
88
A
29
مشهد
 
84
A
 
88
A
30
مشهد
 
84
A
 
88
A
31
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
32
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
33
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
34
اراک
 
94
A+
 
92
A+
35
اراک
 
94
A+
 
92
A+
36
اراک
 
94
A+
 
92
A+
37
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
38
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
39
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
40
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
41
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
42
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
43
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
44
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
45
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
46
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+