# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
2
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
3
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
4
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
5
قوچان
 
93
A+
 
88
A
6
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
94
A+
7
رشت
 
91
A+
 
96
A+
8
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
9
مشهد
 
84
A
 
88
A
10
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
11
اراک
 
94
A+
 
92
A+
12
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
13
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
14
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+