مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Aquatic Research International Aquatic Research
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://submission.intelaquares.com/
دفتر مجله تنکابن
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / آبزیان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-4935
شاپا الکترونیکی 2008-6970
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه editor@intelaquares.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://link.springer.com/journal/40071
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 4 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI Master List
Scopus
توضیحات An ISI and Scopus indexed journal
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمدرضا قمی سردبیر