مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Aquatic Research
آدرس وب سایت نشریه http://www.springer.com/environment/aquatic+sciences/journal/40071
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز تنکابن
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / آبزیان
عنوان کوتاه نشریه Int Aquat Res
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-4935
شاپا الکترونیکی 2008-6970
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه editor@intelaquares.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://link.springer.com/journal/40071
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 96 - شماره 4 - اسفند 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI Master List
Scopus
توضیحات An ISI and Scopus indexed journal
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمدرضا قمی سردبیر