# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
2
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
3
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
4
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
5
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
6
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
7
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
8
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C