# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
گرمسار
 
0
C
 
0
C
2
گرمسار
 
66
B
 
74
B
3
گرمسار
 
81
A
 
86
A
4
گرمسار
 
66
B
 
72
B
5
گرمسار
 
62
C
 
90
A+
6
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
7
گرمسار
 
76
B
 
88
A
8
گرمسار
 
0
C
 
0
C