# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
گرمسار
 
0
C
2
گرمسار
 
66
B
3
گرمسار
 
81
A
4
گرمسار
 
66
B
5
گرمسار
 
62
C
6
گرمسار
 
73
B
7
گرمسار
 
76
B
8
گرمسار
 
0
C