# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
خرم آباد
 
20
C