# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
2
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
3
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
4
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
5
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+