# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
قائم‌شهر
 
60
C