# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
تنکابن
 
87
A
2
تنکابن
 
96
A+
3
تنکابن
 
93
A+
4
تنکابن
 
0
C
5
تنکابن
 
74
B
6
تنکابن
 
0
C