# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
2
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
3
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
4
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
6
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C