# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
2
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
3
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
5
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
8
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
9
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C