# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
اراک
 
85
A
2
اراک
 
94
A+
3
اراک
 
0
C
4
اراک
 
0
C
5
اراک
 
0
C
6
اراک
 
93
A+
7
اراک
 
20
C
8
اراک
 
79
B
9
اراک
 
0
C
10
اراک
 
30
C