# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
نجف‌آباد
 
76
B
2
نجف‌آباد
 
79
B
3
نجف‌آباد
 
73
B
4
نجف‌آباد
 
86
A
5
نجف‌آباد
 
84
A
6
نجف‌آباد
 
79
B