# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
2
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
3
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
4
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
5
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
6
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A