# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
2
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B