# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
2
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A