# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
آزادشهر
 
55
C
2
آزادشهر
 
58
C