# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
مشهد
2
مشهد
 
84
A
 
88
A
3
مشهد
4
مشهد
 
63
C
 
48
C
5
مشهد
 
60
C
 
66
B
6
مشهد
 
42
C
 
58
C
7
مشهد
 
46
C
 
67
B
8
مشهد
 
60
C
 
39
C
9
مشهد
 
46
C
 
56
C