# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
مشهد
 
84
A
2
مشهد
3
مشهد
4
مشهد
 
63
C
5
مشهد
 
60
C
6
مشهد
 
42
C
7
مشهد
 
46
C
8
مشهد
 
60
C
9
مشهد
 
46
C