مشخصات نشریه
عنوان نشریه Creative City Design Creative City Design
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://crcd.sinaweb.net/
دفتر مجله مشهد
موضوع هنر و معماری / معماری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ccd@mshdiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره 1 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سید مسلم سید الحسینی سردبیر
2 منوچهر طبیبیان اعضای هیات تحریریه
3 محمد رضا بمانیان اعضای هیات تحریریه
4 علیرضا عندلیب اعضای هیات تحریریه
5 عبدالهادی دانشپور اعضای هیات تحریریه
6 بهناز امین زاده اعضای هیات تحریریه
7 محسن وفامهر اعضای هیات تحریریه
8 راضیه رضازاده اعضای هیات تحریریه
9 سید مسلم سیدالحسینی اعضای هیات تحریریه
10 محسن طبسی اعضای هیات تحریریه
11 عمید الاسلام ثقه الاسلامی اعضای هیات تحریریه
12 هادی سروری اعضای هیات تحریریه
13 مریم استادی اعضای هیات تحریریه
14 تکتم حنایی اعضای هیات تحریریه
15 ساناز سعیدی مفرد اعضای هیات تحریریه
16 الهه فرهادی فرد مدیر اجرایی
17 ساناز سعیدی مفرد مدیر مسئول
18 ابوالفضل بهنیافر اعضای هیات تحریریه