# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
ساری
 
89
A
2
ساری
 
67
B
3
ساری
 
73
B