# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
2
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A