# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
2
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A