# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
آستارا
 
50
C