مشخصات نشریه
عنوان نشریه خانواده و بهداشت خانواده و بهداشت
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://journals.iau-astara.ac.ir/
صاحب امتیاز آستارا
موضوع پزشکی / بهداشت
عنوان کوتاه نشریه خانواده و بهداشت
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-3065
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه family.health@iau-astara.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره دوم - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مقصود فقیرپور مدیر مسئول
2 زهرا محتشم امیری سردبیر
3 علی اصغر بیانی اعضای هیات تحریریه
4 سهیلا علی رضا نژاد اعضای هیات تحریریه
5 احمد علی خانی اعضای هیات تحریریه
6 سپیده بخشنده نصرت اعضای هیات تحریریه
7 نگین مددزاده مدیر داخلی
8 محمد ابراهیم پور نمین ویراستار ادبی
9 مهدی مقدم تبریزی ویراستار انگلیسی
10 صادق تقی لو اعضای هیات تحریریه
11 مریم کوشا اعضای هیات تحریریه
12 معصومه اصغرنیا اعضای هیات تحریریه
13 مقصود فقیرپور مدیر مسئول
14 زهرا محتشم امیری سردبیر
15 خدیجه ابوالمعالی اعضای هیات تحریریه