# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
2
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
3
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
4
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
5
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
6
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
7
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
8
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
9
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
10
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
11
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+