# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
مرودشت
 
82
A
2
مرودشت
 
74
B
3
مرودشت
 
96
A+
4
مرودشت
 
96
A+
5
مرودشت
 
92
A+
6
مرودشت
 
89
A
7
مرودشت
 
93
A+
8
مرودشت
 
93
A+
9
مرودشت
 
74
B
10
مرودشت
 
79
B
11
مرودشت
 
86
A