# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
ابهر
 
15
C
2
ابهر
 
56
C
3
ابهر
 
0
C