# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C