رییس اداره مجلات علمی دانشگاه: دکتر محمدرضا کاشفی الاصل                       تلفن 66714071-021     

رییس اداره مجلات علمی حوزه علوم، مهندسی و کشاورزی: خانم زهرا سالک،           تلفن 47353119-021

کارشناس مسئول اداره مجلات علمی حوزه علوم انسانی و هنر: خانم فریبا امجدیان         تلفن 12 و 47353513-021

آدرس: تهران - خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی کوچه براتی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

Email Address: journals@iau.ac.ir