مدیرکل گسترش علم وعلم سنجی: سرکار خانم میترا هاشمی طباطبایی     تلفن:47353401-021

رییس اداره مجلات علمی دانشگاه: جناب آقای محمدرضا کاشفی الاصل       تلفن:47353406-021

کارشناسان اداره مجلات علمی دانشگاه: سرکار خانم زهرا سالک، سرکار خانم فریبا امجدیان، سرکار خانم سنا آب روشن  تلفن 47353405-021

آدرس: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال) - میدان دانشگاه - سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - اداره کل گسترش علم و علم سنجی