رییس اداره مجلات علمی دانشگاه: دکتر محمدرضا کاشفی الاصل   تلفن 66726197-021     

کارشناس اداره مجلات علمی حوزه علوم، مهندسی و کشاورزی: خانم زهرا سالک،  تلفن 47353119-021

کارشناس اداره مجلات علمی حوزه علوم انسانی و هنر: خانم فریبا امجدیان     تلفن 47353513-021

آدرس: تهران - خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی کوچه براتی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی