# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
چالوس
فارسی 2251-7758
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C