# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C