# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
2
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
4
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
5
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
7
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
9
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
10
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
12
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
13
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
14
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C