# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
تنکابن
 
96
A+
2
شهرکرد
 
84
A
3
علوم دارویی
 
82
A
4
یزد
 
0
C
5
گرگان
 
96
A+
6
جیرفت
 
0
C
7
دندانپزشکی
 
96
A+
8
آستارا
 
50
C
9
ساری
 
67
B
10
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
11
تهران پزشکی
 
91
A+
12
مشهد
 
42
C
13
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
14
تنکابن
 
0
C