# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
 
85
A
2
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
 
96
A+
3
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
 
87
A
4
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
 
94
A+
5
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
 
88
A
6
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
 
0
C
7
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
 
71
B
8
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
 
89
A
9
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
 
0
C
12
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
 
81
A
14
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
 
79
B
15
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C