# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
2
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
3
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
4
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
5
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
6
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
7
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
8
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
11
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
13
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
14
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C