# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
کرج
 
88
A
2
کرج
 
86
A
3
کرج
 
86
A
4
کرج
 
82
A
5
کرج
 
47
C
6
کرج
 
0
C
7
کرج
 
67
B
8
کرج
 
30
C
9
کرج
 
0
C
10
کرج
 
72
B
11
کرج
 
0
C
12
کرج
 
79
B
13
کرج
 
0
C
14
کرج
 
0
C