# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
2
اراک
 
93
A+
 
37
C