# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
میانه
 
89
A