# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
شهر مجلسی
 
87
A
2
تهران جنوب
 
87
A
3
رشت
 
92
A+
4
تهران جنوب
 
91
A+
5
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
6
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
7
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
8
رشت
 
91
A+
9
شهرضا
 
93
A+
10
مشهد
 
84
A
11
ساوه
 
0
C
12
نجف‌آباد
 
79
B
13
تهران جنوب
 
93
A+
14
شهر قدس
 
98
A+
15
دامغان
 
92
A+
16
قزوین
 
92
A+
17
رشت
 
96
A+
18
بروجرد
 
90
A+
19
اراک
 
94
A+
20
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
21
تهران مرکزی
 
98
A+
22
کرج
 
86
A
23
قزوین
 
93
A+
24
پژوهشگران جوان
 
85
A
25
تهران جنوب
 
96
A+
26
تبریز
 
96
A+
27
کرج
 
86
A
28
تهران مرکزی
 
91
A+
29
اهواز
 
81
A
30
گرگان
 
96
A+
31
ارسنجان
 
68
B
32
تبریز
 
89
A
33
ملایر
 
96
A+
34
تبریز
 
96
A+
35
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
36
مرودشت
 
96
A+
37
تبریز
 
92
A+
38
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
39
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
40
کرج
 
82
A
41
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
42
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
43
دهاقان
 
93
A+
44
رودهن
 
93
A+
45
تهران مرکزی
 
96
A+
46
ساوه
 
76
B
47
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
48
بابل
 
96
A+
49
تهران شمال
 
70
B
50
تهران مرکزی
 
96
A+
51
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
52
مرودشت
 
96
A+
53
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
54
مرودشت
 
92
A+
55
شهرضا
 
93
A+
56
لاهیجان
 
96
A+
57
لاهیجان
 
87
A
58
لارستان
 
74
B
59
مبارکه
 
81
A
60
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
61
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
62
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
63
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
64
جهرم
 
96
A+
65
مرودشت
 
93
A+
66
تهران جنوب
 
91
A+
67
مرودشت
 
93
A+
68
تهران شمال
 
60
C
69
اهواز
 
77
B
70
مرودشت
 
74
B
71
بوشهر
 
96
A+
72
زنجان
 
71
B
73
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
74
شهر مجلسی
 
89
A
75
اهواز
 
96
A+
76
گرگان
 
96
A+
77
زنجان
 
66
B
78
اهر
 
72
B
79
تبریز
 
96
A+
80
فیروزکوه
 
86
A
81
رشت
 
86
A
82
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
83
دهاقان
 
89
A
84
تهران مرکزی
 
86
A
85
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
86
شهرکرد
 
82
A
87
گرمسار
 
73
B
88
تهران مرکزی
 
81
A
89
مرودشت
 
79
B
90
مرودشت
 
86
A
91
شاهرود
 
0
C
92
گرمسار
 
76
B
93
سبزوار
 
82
A
94
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+