# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
2
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
3
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
4
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
5
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
6
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
7
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
8
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
9
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
10
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
11
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
12
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
13
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
14
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
15
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
16
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
17
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
18
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
19
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
20
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
21
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
22
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
23
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
25
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
26
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
27
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
28
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
29
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
30
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
31
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
32
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
33
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
34
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
35
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
36
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
37
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
38
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
39
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
40
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
41
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
42
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
43
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
44
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
45
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
46
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
47
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
48
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
49
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
50
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
51
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
52
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
53
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
54
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
55
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
56
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
57
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
58
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
59
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
60
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
61
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
62
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
94
A+
63
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
64
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
65
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
66
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
67
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
68
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
69
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
70
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
71
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
72
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
73
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
74
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
75
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
76
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
77
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
78
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
79
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
80
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
81
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
82
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
83
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
84
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
85
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
86
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
87
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
88
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
89
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
90
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
91
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
92
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
93
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
94
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
95
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
96
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
97
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
98
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
99
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+