# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
2
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
3
رشت
 
92
A+
 
92
A+
4
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
5
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
6
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
7
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
8
رشت
 
91
A+
 
96
A+
9
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
10
مشهد
 
84
A
 
88
A
11
ساوه
 
0
C
 
34
C
12
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
13
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
14
شهر قدس
 
98
A+
 
92
A+
15
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
16
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
17
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
18
رشت
 
96
A+
 
94
A+
19
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
20
اراک
 
94
A+
 
92
A+
21
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
22
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
23
کرج
 
86
A
 
84
A
24
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
25
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
26
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
27
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
28
کرج
 
86
A
 
74
B
29
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
30
اهواز
 
81
A
 
82
A
31
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
32
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
33
تبریز
 
89
A
 
94
A+
34
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
35
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
36
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
37
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
38
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
39
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
40
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
41
کرج
 
82
A
 
82
A
42
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
43
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
44
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
45
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
46
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
47
ساوه
 
76
B
 
74
B
48
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
49
بابل
 
96
A+
 
90
A+
50
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
51
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
52
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
53
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
54
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
55
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
56
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
57
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
58
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
59
لارستان
 
74
B
 
80
A
60
مبارکه
 
81
A
 
86
A
61
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
62
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
63
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
64
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
65
جهرم
 
96
A+
 
82
A
66
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
67
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
68
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
69
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
70
اهواز
 
77
B
 
80
A
71
مرودشت
 
74
B
 
80
A
72
بوشهر
 
96
A+
 
88
A
73
زنجان
 
71
B
 
80
A
74
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
75
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
76
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
77
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
78
زنجان
 
66
B
 
78
B
79
اهر
 
72
B
 
74
B
80
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
81
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
82
رشت
 
86
A
 
86
A
83
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
84
دهاقان
 
89
A
 
88
A
85
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
86
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
87
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
88
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
89
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
90
مرودشت
 
79
B
 
82
A
91
مرودشت
 
86
A
 
84
A
92
شاهرود
 
0
C
 
68
B
93
گرمسار
 
76
B
 
88
A
94
سبزوار
 
82
A
 
80
A
95
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A