# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
2
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
3
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
4
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
5
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
6
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
7
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
8
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
9
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
10
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
11
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
12
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
13
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
14
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
15
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
16
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
17
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
18
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
19
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
96
A+
20
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
21
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
22
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
23
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
24
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
40
C
25
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
26
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
27
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
28
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
29
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
30
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
31
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
32
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
33
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
34
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
35
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
36
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
37
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
38
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
39
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
40
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
41
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
42
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
43
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
44
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
45
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
46
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
47
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
48
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
49
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
50
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
51
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
52
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
53
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
54
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
86
A
55
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
56
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
57
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
58
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
59
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
60
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
61
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
62
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
63
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
64
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
65
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
66
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
67
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
68
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
69
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
70
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
71
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
72
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
73
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
74
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
75
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
76
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
77
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
78
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
79
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
80
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
81
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
82
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
83
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
84
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
91
A+
85
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
86
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
87
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
88
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
89
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
90
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
91
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
92
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
93
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
94
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
95
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
96
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
97
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
98
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
99
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
100
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
101
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
79
B
102
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
103
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
104
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+