مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jsme.iaukhsh.ac.ir/
دفتر مجله خمینی شهر
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
عنوان کوتاه نشریه JSME
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-4927
شاپا الکترونیکی 20084927
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jsme.khsh@gmail.com, jsme@iaukhsh.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jsme.iaukhsh.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 1 - پاییز 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این مجله تفاهم نامه همکاری با انجمن ساخت و تولید ایران را دارا می باشد. این مجله عضو پایگاه اسنادی علوم حهان اسلام (ISC) بوده است. همچنین در SID نیز نمایه می شود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Hassan khademizadeh مدیر مسئول
2 Davood Toghraee سردبیر
3 Amin Kolahdooz مدیر داخلی
4 Kamran Amini اعضای هیات تحریریه
5 Ahmadrreza Azimian اعضای هیات تحریریه
6 Mansoor Darvizeh اعضای هیات تحریریه
7 Masood Kasiri Asgarani اعضای هیات تحریریه
8 Amin Kolahdooz اعضای هیات تحریریه
9 Hsaaan Moslemi Naeini اعضای هیات تحریریه
10 Mehrdad Poursina اعضای هیات تحریریه
11 Davood Toghraee اعضای هیات تحریریه
12 D.C. Gharpure (India) اعضای هیات تحریریه
13 Majid Malboubi, (UK) اعضای هیات تحریریه
14 Morad Nazari (USA) اعضای هیات تحریریه
15 Arvind Shaligram (India) اعضای هیات تحریریه
16 Fatemeh Farhatnia مشاور
17 Fahimeh Esfahanian صفحه آرا