# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
تهران جنوب
 
91
A+
2
قوچان
 
93
A+
3
تنکابن
 
93
A+
4
کرمانشاه
 
98
A+
5
شهرضا
 
93
A+
6
مشهد
 
84
A
7
شیراز
 
98
A+
8
علوم دارویی
 
81
A
9
شهر قدس
 
98
A+
10
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
11
کرج
 
88
A
12
تهران مرکزی
 
98
A+