# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
تهران جنوب
 
91
A+
2
قوچان
 
93
A+
3
تنکابن
 
93
A+
4
کرمانشاه
 
98
A+
5
شهرضا
 
93
A+
6
شیراز
 
98
A+
7
علوم دارویی
 
81
A
8
شهر قدس
 
98
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
10
کرج
 
88
A
11
تهران مرکزی
 
98
A+