# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
2
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
3
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
4
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
5
قوچان
 
93
A+
 
88
A
6
قوچان
 
93
A+
 
88
A
7
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
8
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
9
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
10
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
11
رشت
 
91
A+
 
96
A+
12
رشت
 
91
A+
 
96
A+
13
رشت
 
91
A+
 
96
A+
14
رشت
 
91
A+
 
96
A+
15
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
16
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
17
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
18
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
19
مشهد
 
84
A
 
88
A
20
مشهد
 
84
A
 
88
A
21
مشهد
 
84
A
 
88
A
22
مشهد
 
84
A
 
88
A
23
شیراز
 
98
A+
 
84
A
24
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
25
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
26
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
27
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
28
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
29
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
30
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
31
کرج
 
88
A
 
92
A+
32
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
33
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
34
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
35
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
36
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+