# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
2
قوچان
 
93
A+
 
88
A
3
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
4
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
5
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
6
مشهد
 
84
A
 
88
A
7
شیراز
 
98
A+
 
84
A
8
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
9
شهر قدس
 
98
A+
 
92
A+
10
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
11
کرج
 
88
A
 
92
A+
12
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+