# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
مشهد
2
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
0
C
3
یزد
 
34
C
 
76
B
4
گرمسار
 
0
C
 
0
C
5
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
6
شوشتر
 
0
C
 
0
C
7
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
8
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
9
همدان
 
78
B
 
78
B
10
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
11
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A