# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
71
B
2
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
 
86
A
3
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
 
94
A+
4
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
 
84
A
5
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
92
A+
6
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
7
قزوین
فارسی
8
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
همدان
فارسی 2322-5602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
 
89
A
11
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
0
C
13
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+
 
89
A