# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
یزد
 
34
C
2
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
3
گرمسار
 
0
C
4
مشهد
5
قزوین
 
93
A+
6
شوشتر
 
0
C
7
تهران غرب
 
0
C
8
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
9
همدان
 
78
B
10
تهران مرکزی
 
0
C
11
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+