مشخصات نشریه
عنوان نشریه فضای زیست
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله قزوین
موضوع هنر و معماری / معماری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1399
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مصوب هفتمین کمیسیون انتشارات و اسناد علمی شورای عالی پژوهش
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حسین بحرینی سردبیر
2 فریبا البرزی مدیر مسئول
3 مریم ارمغان مدیر داخلی
4 منوچهر طبیبیان اعضای هیات تحریریه
5 حسین بحرینی اعضای هیات تحریریه
6 سید محسن حبیبی اعضای هیات تحریریه
7 سید بهشید حسینی اعضای هیات تحریریه
8 هما ایرانی بهبهانی اعضای هیات تحریریه
9 غلامرضا اسلامی اعضای هیات تحریریه
10 سیمون آیوازیان اعضای هیات تحریریه
11 اصغر ساعد سمیعی اعضای هیات تحریریه
12 مجتبی رضازاده اردبیلی اعضای هیات تحریریه
13 زهره داودپور اعضای هیات تحریریه