# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
2
شهر مجلسی
 
87
A
3
تهران جنوب
 
87
A
4
تهران جنوب
 
91
A+
5
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
6
تنکابن
 
93
A+
7
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
8
تهران مرکزی
 
79
B
9
کرمانشاه
 
98
A+
10
نجف‌آباد
 
79
B
11
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
12
ساری
 
89
A
13
اهر
 
46
C
14
قزوین
 
85
A
15
تهران جنوب
 
93
A+
16
تهران جنوب
 
15
C
17
نجف‌آباد
 
73
B
18
ساوه
 
0
C
19
شهر قدس
 
98
A+
20
قزوین
 
92
A+
21
خمینی شهر
 
83
A
22
اراک
 
94
A+
23
قزوین
 
80
A
24
تهران جنوب
 
20
C
25
شهر مجلسی
 
89
A
26
تهران مرکزی
 
98
A+
27
شهر مجلسی
28
مراغه
 
25
C
29
دزفول
 
59
C
30
تاکستان
 
64
C
31
دزفول
 
0
C
32
نجف‌آباد
 
84
A
33
ملایر
 
0
C
34
تهران جنوب
 
0
C
35
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
36
اهواز
 
64
C
37
شهر مجلسی
 
89
A
38
اراک
 
30
C
39
شوشتر
 
58
C
40
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
41
تاکستان
 
32
C
42
بوشهر
 
0
C
43
سمنان
 
79
B
44
مرودشت
 
79
B
45
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
46
مرودشت
 
86
A
47
شاهرود
 
0
C