# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
2
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
3
واحد بندر انزلی
 
0
C
4
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
5
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
6
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
7
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
8
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
9
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
10
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
11
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
12
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
13
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
14
ساری
 
89
A
 
83
A
15
اهر
 
46
C
 
0
C
16
قزوین
 
85
A
 
81
A
17
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
18
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
19
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
20
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
21
ساوه
 
0
C
 
0
C
22
شهر قدس
 
98
A+
 
92
A+
23
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
24
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
25
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
26
اراک
 
94
A+
 
92
A+
27
قزوین
 
80
A
 
87
A
28
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
29
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
30
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
31
شهر مجلسی
 
68
B
32
مراغه
 
25
C
 
74
B
33
دزفول
 
59
C
 
0
C
34
تاکستان
 
64
C
 
62
C
35
دزفول
 
0
C
 
0
C
36
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
37
ملایر
 
0
C
 
0
C
38
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
39
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
40
اهواز
 
64
C
 
74
B
41
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
42
مشهد
 
46
C
 
56
C
43
اراک
 
30
C
 
0
C
44
شوشتر
 
58
C
 
76
B
45
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
46
تاکستان
 
32
C
 
62
C
47
بوشهر
 
0
C
 
60
C
48
سمنان
 
79
B
 
73
B
49
مرودشت
 
79
B
 
82
A
50
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
51
مرودشت
 
86
A
 
84
A
52
شاهرود
 
0
C
 
68
B