# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
2
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
3
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
4
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
5
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
6
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
7
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
8
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
9
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
10
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
11
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
12
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
13
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
14
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
15
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
16
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
17
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
18
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
20
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
22
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
96
A+
23
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
24
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
25
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
26
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
27
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
28
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
29
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
30
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
66
B
31
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
 
73
B
32
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
33
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
44
C
34
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
35
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
53
C
36
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
37
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
39
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
40
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
41
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
42
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
44
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
45
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
46
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
47
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
48
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
49
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
79
B