مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jaiee.iau-ahar.ac.ir/
دفتر مجله اهر
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی کامپیوتر
عنوان کوتاه نشریه JAIEE
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-4652
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه Jaiee@iau-ahar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jaiee.iau-ahar.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 29 - بهار 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمداسمعیل اکبری مدیر مسئول
2 علی رستمی سردبیر
3 ناصر فرج زاده مدیر داخلی
4 شیوا گل پرور مدیر وب سایت
5 خداوردی علیزاده ویراستار
6 علی رستمی اعضای هیات تحریریه
7 ابراهیم بابایی اعضای هیات تحریریه
8 سعید جلیل زاده اعضای هیات تحریریه
9 محمدعلی بادامچی زاده اعضای هیات تحریریه
10 علی عجمی اسفنگره اعضای هیات تحریریه
11 محمد پورمحمدآقابابا اعضای هیات تحریریه
12 محمداسمعیل اکبری اعضای هیات تحریریه
13 ناصر فرج زاده اعضای هیات تحریریه
14 حامد علیپور بنایی اعضای هیات تحریریه
15 حسن رسولی سقای اعضای هیات تحریریه