# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
4
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
6
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
7
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
10
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
12
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
13
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C