# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
جیرفت
انگلیسی 2008-7861
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
 
85
A
4
جیرفت
فارسی 2538-5690
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
 
71
B
5
جیرفت
فارسی 2538-5917
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
 
79
B