# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
جیرفت
 
0
C
2
جیرفت
 
0
C
3
جیرفت
 
96
A+
4
جیرفت
 
91
A+
5
جیرفت
 
96
A+